Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Of klik op de link en download ze in PDF formaat.

Voor de voorwaarden en behandelovereenkomst aangaande de natuurgekeeskundig therapeutische behandelingen, waaronder scenartherapie, klikt u hier.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Ergotherapie Gouda: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ergotherapie
Gouda gevestigd aan de Zuidkade 231 te Waddinxveen, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52605396;
b. cliënt: de persoon met wie Ergotherapie Gouda een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de behandelingsovereenkomst tussen Ergotherapie Gouda en de cliënt.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
Ergotherapie Gouda en de cliënt en op alle diensten die Ergotherapie Gouda levert.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Ergotherapie Gouda voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde
bepalingen zullen door Ergotherapie Gouda vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Ergotherapie Gouda niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat
Ergotherapie Gouda in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Tarieven
3.1. Alle, in de wachtkamer, vermelde tarieven zijn vrij van btw.

3.2. Ergotherapie Gouda heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De cliënt
wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Ergotherapie Gouda zal de overeenkomst naar beste kunnen en overeenkomstig de
professionele richtlijnen uitvoeren.

4.2. Voordat Ergotherapie Gouda een aanvang maakt met de behandeling, wordt aan de cliënt de
werkwijze van de behandeling medegedeeld. Indien de cliënt een bezwaar heeft tegen de
behandeling, dan dient de cliënt dat direct aan Ergotherapie Gouda kenbaar te maken.

4.3. Indien er een derde, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig is, dan zal
vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

4.4. De cliënt kan behandeld worden door een andere therapeut dan zijn vaste therapeut,
bijvoorbeeld in het geval dat de vaste therapeut wegens spoedeisende behandelingen,
vakantie of ziekte niet beschikbaar is.

Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt
5.1. Op verzoek van Ergotherapie Gouda dient de cliënt zich te legitimeren.

5.2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal de cliënt de benodigde informatie
verschaffen over zijn eventuele zorgverzekering. Ergotherapie Gouda is gerechtigd de
opgegeven verzekeringsgegevens te controleren. De cliënt zal hieraan zijn medewerking
verlenen.

5.3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ergotherapie Gouda aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De cliënt
dient gezondheidsklachten bij aanvang van de behandeling te melden aan Ergotherapie
Gouda.

5.4. De gegevens en informatie die de cliënt aan Ergotherapie Gouda verstrekt dienen volledig te
zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

5.5. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het Ergotherapie Gouda onmogelijk
maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.6. De cliënt is verplicht, binnen redelijke grenzen, de adviezen van Ergotherapie Gouda op te
volgen.

5.7. Tijdens de behandeling dient de cliënt niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende
telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de cliënt daarvoor van
Ergotherapie Gouda toestemming heeft gekregen.

5.8. De cliënt dient de huisregels die gelden binnen het Ergotherapie Gouda na te leven. Het is de
cliënt verboden in het Ergotherapie Gouda te roken. Indien de cliënt de huisregels niet in acht
neemt en/of indien de cliënt zich niet fatsoenlijk gedraagt tegenover medewerkers van
Ergotherapie Gouda of tegenover andere cliënten, dan is Ergotherapie Gouda bevoegd de
cliënt te verwijderen uit het therapiecentrum. In een dergelijk geval worden de kosten zoals
omschreven in artikel 8.2 aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6. Wijziging van de gegevens van de cliënt
6.1. Wijzigingen van adres, verzekering en medische gegevens dient de cliënt tijdig bij
Ergotherapie Gouda te melden. Incassokosten die ontstaan door het niet tijdig doorgeven
van een juist adres zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Ergotherapie Gouda de cliënt hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8. Afzeggen van behandelafspraak
8.1. Behandelafspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Het
afzeggen van een behandelafspraak die op maandag gepland is, dient de vrijdag daaraan
voorafgaande uiterlijk om 17:00 uur te geschieden. Een afspraak dient telefonisch afgezegd
te worden.

8.2. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandelafspraak of indien de cliënt niet verschijnt op de
behandelafspraak, dan heeft Ergotherapie Gouda het recht het tarief van de voorgenomen
behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen
andere cliënten worden behandeld. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

8.3. Na het afzeggen van een afspraak is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het maken van een
nieuwe afspraak.

Artikel 9. Facturatie en betaling
9.1. Na de behandeling wordt de factuur naar de cliënt gestuurd. De factuur dient door de cliënt
zelf betaald te worden, tenzij Ergotherapie Gouda andere afspraken met de zorgverzekeraar
van de cliënt heeft gemaakt. De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de
volledige betaling voor de uitgevoerde behandelingen. Het feit dat de cliënt voor een
uitgevoerde behandeling niet verzekerd is, geeft de cliënt niet het recht de factuur voor de
behandeling niet te betalen.

9.2. De cliënt dient de van Ergotherapie Gouda ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen
na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk of via de e-mail een andere betalingstermijn zijn
overeengekomen. Ergotherapie Gouda zal haar declaraties deugdelijk specificeren en op
verzoek van de cliënt nader toelichten.

9.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente
verschuldigd. Indien de cliënt na een herinnering en aanmaning nalatig blijft de vordering te
voldoen, dan zal Ergotherapie Gouda de vordering uit handen geven aan een incassobureau
of deurwaarderskantoor. Alle kosten van invordering komen, nadat de cliënt in verzuim is,
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.

9.4. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van
deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.

9.5. Indien de cliënt minderjarig is, dan zijn de ouders dan wel de voogd verantwoordelijk voor de
tijdige betaling van het gehele factuurbedrag.

9.6. Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de cliënt binnen 8 dagen na de
factuurdatum schriftelijk bij Ergotherapie Gouda in te dienen. Bezwaren tegen de hoogte van
de declaratie geven de cliënt niet het recht de betaling op te schorten.

9.7. Indien het factuurbedrag of een deel daarvan om welke reden dan ook niet bij de
zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd, dan zal het gehele dan wel het resterende bedrag
aan de cliënt in rekening worden gebracht.

9.8. Indien de cliënt een betalingsachterstand heeft, dan is Ergotherapie Gouda gerechtigd
verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante
betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich
hiertegen verzetten.

Artikel 10. Klachten
10.1. Alle klachten of onvolkomenheden (betreft behandeling of rond de behandeling) dienen
binnen 2 weken na de behandeling schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de
behandelende therapeut.

10.2. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een
oplossing te komen.

10.3. Indien de klacht door Ergotherapie Gouda niet naar tevredenheid van de cliënt is
afgehandeld, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Paramedici
Eerstelijn.

Artikel 11. Ontbinding
11.1. Ergotherapie Gouda is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de cliënt geen gehoor heeft gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling.

11.2. Voorts is Ergotherapie Gouda bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

11.3. Ergotherapie Gouda is bevoegd indien de cliënt zich misdraagt of anderszins een behoorlijke
uitvoering van de behandeling onredelijk bemoeilijkt of verhindert de overeenkomst te
ontbinden. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd,
onverminderd het recht van Ergotherapie Gouda op vergoeding van eventuele schade.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en
de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de cliënt en Ergotherapie Gouda
gezamenlijk doorbrengen als daarna.

12.2. Ergotherapie Gouda is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen
van de cliënt. Ergotherapie Gouda adviseert de cliënt dan ook om zijn eigendommen niet
onbewaakt achter te laten.

12.3. Ergotherapie Gouda is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de
cliënt door Ergotherapie Gouda verstrekte instructies niet of niet naar behoren heeft
opgevolgd.

12.4. Ergotherapie Gouda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Ergotherapie Gouda is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.

12.5. De cliënt wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van de door hem afgesloten
zorgverzekering. Ergotherapie Gouda kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten
van uitgevoerde, maar niet voor vergoeding in aanmerking komende behandelingen.

12.6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welken hoofde ook jegens
Ergotherapie Gouda vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de cliënt deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Ergotherapie Gouda kan aanwenden.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Ergotherapie Gouda is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de
macht van Ergotherapie Gouda liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen
worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden;
extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of
oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Ergotherapie Gouda;
ziekte van de natuurlijke persoon die namens Ergotherapie Gouda de overeenkomst uitvoert;
het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen,
wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

13.2. Ergotherapie Gouda behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van
overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de behandeling te wijzigen, dan wel de
behandeling door een andere therapeut te laten uitvoeren.

13.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Ergotherapie Gouda niet gehouden kunnen
worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en
zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de
overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan
wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een
opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd,
uit te voeren, zullen zowel Ergotherapie Gouda als de cliënt gehouden zijn om die te
benutten.

Artikel 14. Geheimhouding, dossier en persoonsgegevens
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2. Ergotherapie Gouda verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst.

14.3. Vertrouwelijke informatie over de cliënt die Ergotherapie Gouda gedurende de behandeling
dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een
van de uitzonderingen genoemd in artikel 14.5 van toepassing is.

14.4. De cliënt heeft het recht het dossier dat Ergotherapie Gouda van hem bijhoudt in te zien. De
cliënt kan Ergotherapie Gouda verzoeken tot correctie van in het dossier opgenomen
gegevens. Enkel de gegevens die betrekking hebben op de behandeling van de cliënt
worden in het dossier opgeslagen.

14.5. Het is Ergotherapie Gouda toegestaan de persoonsgegevens van de cliënt aan een derde te
verstrekken:
a. indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Ergotherapie Gouda;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Ergotherapie Gouda.

14.6. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ergotherapie
Gouda gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken en Ergotherapie Gouda zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Ergotherapie Gouda niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Elke overeenkomst tussen Ergotherapie Gouda en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door
het Nederlands recht.

15.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de cliënt en Ergotherapie Gouda zullen
berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de
vestigingsplaats van Ergotherapie Gouda is gelegen. De cliënt heeft de mogelijkheid binnen
1 maand nadat Ergotherapie Gouda schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om
voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.